Home » Extra's » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - 2012/2019

Laatste update: 03-02-2019

FeestDJNederland - Algemene Voorwaarden (2012/2019)
PDF – 273.1 KB

Geachte lezer,

 

Voor u liggen de algemene voorwaarden van FeestDJNederland. Omdat algemene voorwaarden door juristen worden geschreven is de tekst erg technisch. In feite zijn de voorwaarden niets anders dan een afspraak tussen u en ons, en komt deze simpelweg neer op het volgende:

 

 1. Wij doen ons uiterste best om onze afspraken na te komen
  Wij moeten het hebben van mond-tot-mond reclame en zullen er alles aan doen om er een prachtig feest van te maken.
  Uw wensen zijn hierbij altijd leidend.
 2. Wij spreken met u 1 prijs af en u mag ervan uitgaan dat alle logische kosten hieronder vallen.
  Hierdoor komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.
 3. U zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen doen en dat onze apparatuur naar behoren beschermd is.
 4. U brengt ons zo goed mogelijk op de hoogte van alle aspecten van uw feest: we staan dan niet voor verrassingen.

 

Samen nemen wij onze verantwoordelijkheden en zorgen we er voor dat we uw gelegenheid tot een succes maken. Wij hoeven ons dan ook nooit te beroepen op deze algemene voorwaarden. Dit blijkt ook wel uit het grote aantal tevreden klanten die ons hun feest toevertrouwden.


ALGEMENE VOORWAARDEN FEESTDJNEDERLAND

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van  toepassing zijn wordt verstaan:

 1. Onder “FeestDJNederland”:
  FeestDJNederland, gevestigd te Rijnsburg en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56324456.
 2. Onder “Opdrachtgever”:
  de (rechts)persoon die Opdracht verleent aan FeestDJNederland tot het engageren van artiesten en/of musici en/of het verhuren van apparatuur en/of het organiseren van een evenement of festiviteit.

 3. Onder “Artiest”:
  de (beroeps)beoefenaar alleen of in groepsverband op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens FeestDJNederland heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan een diskjockey en/of artiest en/of musicus en/of presentator, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen en/of degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de onder Artikel 1. onder 2. bedoelde evenementen of festiviteiten.

 4. Onder “Opdracht”:
  de door de Opdrachtgever aan FeestDJNederland verstrekte Opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verzorgen van artiesten en/of het verhuren en/of het in bruikleen geven van Zaken en / of het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in de Overeenkomst.

 5. Onder “Overeenkomst”:
  de tussen FeestDJNederland en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst tot Opdracht.

 6. Onder “Partijen”:
  alle betrokken partijen, te weten Artiest, FeestDJNederland en Opdrachtgever.

 7. Onder “Meerwerk”:
  alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waardoor FeestDJNederland en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers en/of Artiest meer dan wel gewijzigde werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.

 8. Onder “Zaken”:
  de door FeestDJNederland voor het uitvoeren van de Opdracht gebruikte Zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan de Opdrachtgever verhuurde of anderszins in gebruik gegeven Zaken, zoals geluids-, beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmaterialen, decorstukken, podiumdelen e.d.

 

Artikel 2.  Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FeestDJNederland en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FeestDJNederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. Doorhalingen en/of wijzingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FeestDJNederland en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 1. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst, worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan FeestDJNederland die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan.

 

Artikel 3.  Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FeestDJNederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht FeestDJNederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  

Artikel 4.  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FeestDJNederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FeestDJNederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FeestDJNederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FeestDJNederland zijn verstrekt, heeft FeestDJNederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. FeestDJNederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FeestDJNederland is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FeestDJNederland kenbaar behoorde te zijn.

 4. Opdrachtgever vrijwaart FeestDJNederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5.  Meerwerk

 1. In geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van FeestDJNederland aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 2. FeestDJNederland behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

 3. FeestDJNederland behoudt zich het recht een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.

 4. Mochten FeestDJNederland en de (extra ingehuurde) act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt FeestDJNederland zich het recht om medewerking tot “inprikken” te weigeren.

 Artikel 6.  Faciliteiten

 1. Indien door of door FeestDJNederland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 2. Opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging, indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt.

 3. FeestDJNederland heeft minimaal een werkplek nodig van 3 meter breed, 2 meter diep.

 4. De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 1 keer 16 ampère schoon/onbelast, binnen een straal van 15 meter vanaf de plaats waar FeestDJNederland of partners opgezet moet worden.

 5. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

 6. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat FeestDJNederland minimaal anderhalf uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

 7. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (prijs op aanvraag), en moet contant in kleine bankbiljetten tijdens het feest worden afgerekend.

 8. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke afgeschermde, water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van FeestDJNederland door weersomstandigheden.

 

Artikel 7.  Laden en lossen

 1. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats op maximaal 50 meter van de plaats van het optreden. Indien de laad en losplaats verder dan 50 meter van de plaats van het optreden verwijderd is, en dit niet van te voren overlegd is, zal dit in rekening worden gebracht en moet contant in kleine bankbiljetten tijdens het feest worden afgerekend.

 2. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van het optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan FeestDJNederland.

 3. Indien de laad en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is en dit niet van tevoren overlegd is, zal dit meerwerk in rekening worden gebracht en moet contant in kleine bankbiljetten tijdens het feest worden afgerekend.

 4. Indien er een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever die verzorgen. FeestDJNederland kan na het laden/lossen de auto, bus of vrachtauto met (eventuele) aanhanger parkeren binnen een straal van 100 meter van de laad/losplaats, tenzij anders is afgesproken. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en moeten contant in kleine bankbiljetten tijdens het feest worden afgerekend.

 

Artikel 8.  Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FeestDJNederland aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van FeestDJNederland op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 4. FeestDJNederland heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FeestDJNederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. FeestDJNederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 9.  Annulering

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan FeestDJNederland te voldoen:
          a. Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
          b. Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
          c. Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.
          d. Binnen 48 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
  Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

 2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van FeestDJNederland op volledige schadevergoeding bij annulering.

 

Artikel 10.  Overmacht

 1. Indien FeestDJNederland op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats en tijd van het optreden zal kunnen zijn, valt dit onder overmacht en zal FeestDJNederland zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

 2. In het geval dat FeestDJNederland als gevolg overmacht zoals ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal FeestDJNederland ervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen.

 3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van enig ontstane schade waaronder doch niet uitsluitend inkomstenderving. 

 

Artikel 11.  Aansprakelijkheid

 1. Indien FeestDJNederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Indien FeestDJNederland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van FeestDJNederland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FeestDJNederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan FeestDJNederland toegerekend kunnen worden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 4. FeestDJNederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. FeestDJNederland is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a. Overmacht.
  b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever; zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

 

Artikel 12.  Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor, tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening.

 2. Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van FeestDJNederland dreigt, is FeestDJNederland gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.

 3. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd om welke reden dan ook zoals het ontbreken van de vereiste vergunningen of klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.

 4. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen, ligt de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever.

 

Artikel 13.  Overig

 1. Opdrachtgever verleent toestemming aan FeestDJNederland voor het maken van reclame tijdens de show.

 2. Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website van FeestDJNederland.

 3. FeestDJNederland crew heeft recht op een onbeperkt aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 4. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart FeestDJNederland van deze kosten.

 5. Indien opdrachtgever aan FeestDJNederland  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14.  Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van FeestDJNederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft FeestDJNederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Op elke overeenkomst tussen FeestDJNederland en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Wij hopen dat alle voorwaarden duidelijk en te begrijpen zijn voor u.
Mocht dit niet het geval zijn, neem dan vooral contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

 

Met vriendelijke groeten,
FeestDJNederland
 
 
Hieronder kunt u een .PDF bestand downloaden van de meest recente versie 'Algemene Voorwaarden'. (Geupdate op 03-02-2019)
FeestDJNederland - Algemene Voorwaarden (2012/2019)
PDF – 273.1 KB